Svenska
På många arbetsplatser behöver de utrikes födda medarbetarna stimuleras till att fortsätta utveckla sitt svenska språk. Det finns annars en stor risk att språkutvecklingen stannar upp och begränsas. Våra utbildningar ger deltagarna en starkare motivation att själva fortsätta utveckla sitt svenska språk.

Uttal
En intensivkurs i prosodi (uttal) baserad på Olle Kjellins metoder. Metoden går ut på att lära in ett korrekt uttal genom upprepning, att härma ljudet tills dess det riktiga uttalet ersätter det felaktiga.

Konversationssvenska
Många utrikes födda behöver bygga vidare på sina kunskaper i svenska. En del har stora svårigheter och blir blockerade av sin rädsla att säga fel. Utbildningsledaren arbetar därför också individuellt med kursdeltagarna för att ge stöd och självförtroende i att våga uttrycka sig på svenska. Genom att föra samtal om ämnen som deltagarna känner sig engagerade i, kan svenska språket successivt automatiseras.

Skriva svenska
Utbildningen innehåller både processkrivning och kortskrivning utifrån ämnen som deltagarna är intresserade av. För att öka motivationen att arbeta med skrivutveckling anpassar kursledare uppgifterna till den enskilde kursdeltagarens kunskapsnivå. Inriktningen på skrivgruppen kan också omfatta att läsa och tala svenska. Deltagarna kan till exempel läsa gemensamma böcker och diskutera eller skriva om sin upplevelse av bokens innehåll.

Formell svenska
Utbildningen riktar sig både till infödda svenskar och utrikes födda och syftar till att ge en större säkerhet i hur svenska används i formella sammanhang såsom offertskrivning, kundkontakter och informationsutskick.

Utbildningsinsatserna skräddarsys efter behov. Vi erbjuder även individuella coachingsamtal och handledning för ledare och personal.


Det är bättre att fråga och verka okunnig än att tiga och förbli det.
Okänd
Lefvedahl & Ottander AB
Svenska