Verksamhet

Lefvedahl & Ottander AB har sedan 1991 drivit olika utvecklingsprojekt och utbildning inom företag och organisationer. Gemensamt för det stora flertalet projekt är att de haft en inriktning mot nya perspektiv på utveckling och förändring. Vi arbetar i ett spektrum mellan individfokuserade insatser och en bred verksamhetssyn där slutmålet alltid har varit bättre anpassade roller och funktioner för individen i relation till tydliga verksamhetsmål.

Våra arbetsmetoder bygger på att synliggöra mål och förutsättningar, skapa perspektiv på omvärlden och bli varse sina potentialer och utvecklingsmöjligheter. Många gånger handlar det om att stärka gruppens förmåga att använda sig av varandras kompetenser, att vara kreativa och nytänkande. Samtidigt betonar vi ledarskapets betydelse för förändring och utveckling. En större medvetenhet om vikten av att utveckla och förbättra kommunikationen är ofta avgörande för en ökad samarbetsförmåga.

Våra projekt har genomförts som integrerade processer i verksamhet och produktion. Syftet är att skapa en väl integrerad arbetsform som kan fortleva i organisationen som modell för ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Som konsulter har vi varit verksamma med utvecklingsarbete för olika aktörer inom näringslivet och offentliga organisationer. Arbetet har haft en stor spännvidd: Från inriktning mot kreativitet och dynamiskt förändringsarbete till strategiska utvecklingsval. Vi har också arbetat med ESF stödda projekt inom ramen för mål 3. Dessa uppdrag har inneburit både verksamhetsanalyser och direkta kompetensutvecklingsinsatser för personal inom organisationerna/företagen.

Framgång ger säkerhet, säkerhet ger framgång.
Ulrich Schamoni

Lefvedahl & Ottander AB
Verksamhet